Καταργούνται 7 φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του δικτύου Natura 2000

Το ΦΕΚ εκδόθηκε μόλις έκλεισε η Βουλή (23/12)