7 Ιουλίου 2019 – 19 Νοεμβρίου 2020: 500 ημέρες Νέα Δημοκρατία – Σύνοψις Καινή και Δημοκρατική και Εσχατολογική, σε 6 Πράξεις

οι Πύλες του Πολιτικού Παραδόξου