Καυτός Αύγουστος για τα ελληνικά Κρατικά Μουσεία

Η κυβέρνηση από δημόσια τα μετρατρέπει σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου