Εξεγερμένα μπαλέτα στην Ακαδημίας, έξω από την κατάληψη ΟΛΥΜΠΙΑ

Τρίτη 28/2, ώρα 17:00 – 19:00