Αυτοεκπροσώπηση: “Ανεφάρμοστος ο νόμος για τη μεταφορά κατά την ακούσια”

Σωματείο Αυτοεκπροσώπηση