Σχολική Ιστορία: «Τρικυμία» βιβλίων και προγραμμάτων σπουδών

Πικρή ιστορία παρεμβάσεων και διαμάχης