Ο όρκος του ΕΛΑΣ και ο όρκος των Ταγμάτων Ασφαλείας

ΕΑΜ και Τάγματα Ασφαλείας