Κίνα – Η Μεγάλη Πορεία: μια εκστρατεία που ποτέ δεν γνώρισε όμοιά της η ιστορία

Κήρυκας, υποκινητής και σπορέας