Ελληνική Νομαρχία για κλήρο και εκκλησία:  «Οι Συνεργοί της Τυραννίας»

Ο ανώτερος κλήρος στην Τουρκοκρατία