Γεώργιος Παπανδρέου (11/3/1965): “Κι αν συμβή να υπάρξουν διδάσκαλοι όχι ανήκοντες, αλλά και απλώς συμπαθούντες ή ανεχόμενοι την κομμουνιστικήν προπαγάνδαν δεν έχουν θέσιν εις την Εκπαίδευσιν”

55 χρόνια από την αντικομμουνιστική εγκύκλιο του Γεωργίου Παπανδρέου