Ο Πα­λαι­στι­νια­κός λα­ός και οι υπο­στη­ρι­κτές της ελευ­θε­ρί­ας, των αν­θρω­πί­νων δι­καιω­μάτων και της δη­μο­κρα­τί­ας σε όλο τον κόσμο τι­μούν την 17η Απρι­λί­ου κάθε έτους ως ημέρα αλ­λη­λεγ­γύ­ης με τους Πα­λαι­στί­νιους Πο­λι­τι­κούς Κρα­τού­με­νους στις Ισ­ραη­λι­νές φυ­λα­κές.

Σή­με­ρα, οι Πα­λαι­στί­νιοι ανά τον κόσμο θυ­μού­νται τους φί­λους και την οι­κο­γένειά τους που κρα­τού­νται στις Ισ­ραη­λι­νές φυ­λα­κές. Από το 1967, 950.000 Πα­λαι­στί­νιοι έχουν τε­θεί σε κράτη­ση στις Ισ­ραη­λι­νές φυ­λα­κές και κέντρα κράτη­σης αντι­στε­κόμε­νοι στην Ισ­ραη­λι­νή κα­το­χή.

Ο Πρέσβης του Κράτους της Πα­λαι­στί­νης στην Ελ­λάδα Marwan Toubassi δή­λω­σε «δεν υπάρ­χει τί­πο­τα φυ­σιο­λο­γι­κό όσον αφο­ρά την κα­το­χή, το απαρτ­χάιντ και τη μα­ζι­κή φυ­λάκι­ση σε οποιο­δή­πο­τε πλαί­σιο. Οι Πα­λαι­στί­νιοι πλη­ρώνουν το τί­μη­μα για την απαλ­λα­γή από την αποι­κιο­κρα­τι­κή στρα­τιω­τι­κή κα­το­χή, την απαλ­λο­τρί­ω­ση της γης και την στέρη­ση των βα­σι­κών αν­θρω­πί­νων και πο­λι­τι­κών δι­καιω­μάτων τους»  και συ­νέχι­σε λέγο­ντας ότι «ο πιο αυ­ταρ­χι­κός χα­ρα­κτή­ρας των πα­ρα­βιάσε­ων της Ισ­ραη­λι­νής κα­το­χής εί­ναι η στόχευ­ση των Πα­λαι­στι­νί­ων παι­διών με με­θόδους όπως εξω­δι­κα­στι­κές δο­λο­φο­νί­ες, αυ­θαί­ρε­τη κράτη­ση, ανα­κρί­σεις χω­ρίς την πα­ρου­σία δι­κη­γόρου ή μέλους της οι­κο­γένειας, βα­σα­νι­στή­ρια, συλ­λή­ψεις κα­τά τη διάρ­κεια της νύ­χτας, κα­κο­ποί­η­ση, λε­κτι­κή και σω­μα­τι­κή βία».
Σή­με­ρα υπάρ­χουν 5.700 Πο­λι­τι­κοί Κρα­τού­με­νοι, με­τα­ξύ των οποί­ων 300 Πα­λαι­στί­νια παι­διά στις Ισ­ραη­λι­νές φυ­λα­κές. Από τον Μάρ­τιο του 2019 υπάρ­χουν 500 διοι­κη­τι­κοί κρα­τού­με­νοι που κρα­τού­νται χω­ρίς δί­κη ή χω­ρίς να τους απαγ­γελ­θούν κα­τη­γο­ρί­ες (μια «νόμι­μη» πρα­κτι­κή του Ισ­ρα­ήλ που κλη­ρο­νόμη­σε από τη Βρε­τα­νι­κή αρ­χή του 1945). Από το 1967 υπήρ­ξαν 218 θάνα­τοι Πα­λαι­στι­νί­ων κρα­του­μένων λόγω βα­σα­νι­στη­ρί­ων και ια­τρι­κής αμέ­­λειας. Η στέρη­ση των Πα­λαι­στί­νιων Κρα­του­μένων από τα θε­με­λιώδη δι­καιώμα­τα και την αν­θρώπι­νη αξιο­πρέπειά τους, απο­τε­λούν πα­ρα­βί­α­ση της 4ης Συν­θή­κης της Γε­νεύ­ης (οι Πα­λαι­στί­νιοι Κρα­τού­με­νοι με­τα­φέρο­νται δια της βί­ας εκτός του κα­τε­χόμε­νου Πα­λαι­στι­νια­κού εδάφους) και κα­τάφω­ρη πα­ρα­βί­α­ση κάθε εν­νοί­ας Διε­θνούς Δί­καιου και του Διε­θνούς Αν­θρω­πι­στι­κού Δι­καί­ου.

Τα απο­τε­λέσμα­τα αυ­τών των συ­στη­μα­τι­κών και ευ­ρέως δια­δε­δο­μένων πρα­κτι­κών εκ μέρους του Ισ­ρα­ήλ, της κα­το­χι­κής δύ­να­μης, εξο­ντώνουν ψυ­χο­λο­γι­κά και σω­μα­τι­κά τους Πα­λαι­στί­νιους και ει­δι­κότε­ρα τα παι­διά, τα οποία φέρουν την ελ­πί­δα των επόμε­νων γε­νε­ών. Ο Πρέσβης κάλε­σε τη Διε­θνή Κοι­νότη­τα, τα Συμ­βαλ­λόμε­να Μέρη της 4ης Συν­θή­κης της Γε­νεύ­ης, τα Ηνω­μένα Έθνη και τη Διε­θνή Επι­τρο­πή του Ερυ­θρού Σταυ­ρού να πα­ρέμ­βουν αμέσως ώστε να διε­ρευ­νή­σουν και να κα­τα­στή­σουν το Ισ­ρα­ήλ υπεύ­θυ­νο για τις εξόφθαλ­μες πα­ρα­βιάσεις και τις πα­ράνο­μες πο­λι­τι­κές του.

Λευ­τε­ριά στους Πα­λαι­στί­νιους Πο­λι­τι­κούς Κρα­τού­με­νους στις Ισ­ραη­λι­νές φυ­λα­κές!


πηγή: Λαϊκός Δρόμος

e-prologos.gr

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Μοιραστείτε το