Εκθέσεις των Ναζί στα τελευταία χρόνια της  κατοχής όπου αναγνωρίζεται από τους ίδιους ότι ο Ζέρβας κρατούσε ουδέτερη στάση στους Γερμανούς και έκανε στροφή υπό την πίεση των Άγγλων ότι  ο ΕΔΕΣ Αθήνας συνεργάζονταν με τους Ναζί και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία
ΜΕΡΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ:

(σημ. τα λάθη στον τονισμό οφείλονται στο πολυτονικό του πρωτότυπου κειμένου)

“Ή ίδρυση των ταγμάτων ασφαλείας (τσολιάδων), η συγκρότηση ελληνικών εθελοντικών τμημάτων μονάδων στρατιωτικής αυτοάμυνας και η συνεργασία του ΕΔΕΣ Αθηνών με   τις γερμανικές υπηρεσίες αποδείχνουν οτι προς το παρόν κατέστη εδώ συνείδηση, οτι μοναδικός παράγοντας κατά τού κομμουνιστικού κινδύνου είναι ο γερμανικός στρατός.”
31-3-1944, 2η έκθεση , σ.23

“Οι εθνικιστικοί κύκλοι εχουν πλήρη συνείδηση τής σοβαρότητας τής καταστάσεως, η όποια θ’ ανακύψει άπό τις αναπόφευκτες μελλοντικές συγκρούσεις μέ τούς κομμουνιστές. Ό αγώνας γιά τήν κατάκτηση τής Αθήνας προετοιμάζεται και μέσα στή δική τους παράταξη. Πιστεύεται γενικά ότι τά τάγματα ασφαλείας τών τσολιάδων, ενωμένα μέ τις εθνικιστικές ανταρτικές δυνάμεις, θά κατορθώσουν νά εξουδετερώσουν τήν κομμουνιστική τρομοκρατία. Βαθμιαία σχηματίζεται ένα εθνικό μέτωπα άμυνας.”
1-5-1944, 3η έκθεση , σ.35

“Στή Δυτική Ελλάδα η συνεχιζόμενη ανακωχή μεταξύ ΕΔΕΣ. καί ΕΛΑΣ, δέν είχε σάν αποτέλεσμα και τήν εξασθένιση τών θέσεων τους. Άπ’ τό τέλος Μάρτη διεξάχτηκαν σκληρές μάχες κι άπ’ τις δυό μεριές κυρίως στήν περιοχή τής «Αρτας. Υπάρχουν πληροφορίες οτι ή ηγεσία του ΕΔΕΣ έχει ετοιμάσει σχέδιο γιά νέο αγώνα εναντίον τού ΕΛΑΣ τόν οποίο θ’ αρχίσει σέ δοσμένη στιγμή. «Εν τώ μεταξύ δ Ζέρβας ακολουθώντας γραμμή ουδετερότητας απέναντι στίς γερμανικές δυνάμεις…”
1-5-1944, 3η έκθεση σ.37

“Οσο γιά τις σχέσεις τών αντάρτικων δυνάμεων μέ τους συμμάχους αξιωματικούς — συνδέσμους — υπάρχουν γενικά αντιφατικές πληροφορίες. Σύμφωνα μ’ επανειλημμένες πληροφορίες πολιτών πέντε Άγγλοι αξιωματικοί δολοφονήθηκαν στήν Πελοπόννησο.
Συνέπειες αυτού του εγχειρήματος δέν έγιναν ακόμα γνωστές. Σύμφωνα όμως μ’ εμπιστευτικές μας πληροφορίες, τό «Ανώτερο Συμμαχικό Στρατηγείο Μέσης «Ανατολής ειδοποίησε πρόσφατα τήν εθνικιστική κίνηση «Αντιστάσεως τής Κρήτης ν’ αποσπαστεί βαθμιαία άπ’ τόν ΕΑΜ και νά τερματίσει τό συνασπισμό πού είχε συνάψει μ’ αυτόν.”

1-5-1944, 3η έκθεση σ.41

“Ό Ζέρβας άπ’ τή μιά προσπαθεί νά διατηρήσει τήν καλύτερη δυνατή επαφή μέ τήν Αγγλία, προκειμένου νά έφοδιάζεται μέ καλής ποιότητας πολεμικό υλικό, άπ’ τήν άλλη δμως εξακολουθεί νά τηρεί ουδέτερη στάση και απέναντι τών γερμανικών δυνάμεων κατοχής.
Μέ τό πρόσχημα, ότι αγωνίζονται εναντίον τών προδοτών του έλληνικοϋ «Εθνους, οί κομμουνιστές αποδυναμώνουν τους αυριανούς εσωτερικούς αντιπάλους τους μέ δολοφονίες κι επιθέσεις κατά τών παραπηγμάτων τών Τσολιάδων καί τών σωμάτων ασφαλείας καί κατά σταθμών τής Ελληνικής Χωροφυλακής. Πρέπει μάλιστα ν’ αναμένονται στό μέλλον εντονότερες επιθέσεις εναντίον τών παραπάνω στοιχείων. «Αλλωστε θά πρέπει νά υπολογίζεται δτι θά αυξηθούν οί επιθέσεις καί οί πράξεις σαμποτάζ εναντίον καί τών δικών μας κέντρων ανεφοδιασμού.
Σέ περίπτωση συμμαχικής άποβάσεως θά πραγματοποιηθεί αναμφισβήτητα «πανελλήνια εξέγερση» οπότε όμως κάθε πολιτική μερίδα θά προσπαθήσει νά προωθήσει τά δικά της συμφέροντα. Σύμφωνα μέ έγκυρες πληροφορίες ό Ζέρβας προτίθεται νά μή σταθεί εμπόδιο ενώπιον τών γερμανικών στρατιωτικών δυνάμεων, ούτε νά επιτεθεί εναντίον τους. Σκοπός του είναι, υποσκελίζοντας τόν κομμουνιστικό κίνδυνο, νά εξασφαλίσει μέ τή βοήθεια τών εθνικών κύκλων μιά υπεύθυνη θέση στη νέα «Ελλάδα.”

1-5-1944, 3η έκθεση , σ.43-44


“Στη Δυτική Ελλάδα, οί δυνάμεις τοϋ ΕΔΕΣ είναι παρατεταγμένες κι έτοιμες γιά μάχη εναντίον τών δυνάμεων του ΕΛΑΣ στο μέτωπο του Άράχθου, ένώ εξακολουθούν νά τηρούν ουδέτερη στάση έναντι τών γερμανικών στρατιωτικών δυνάμεων.”

25-5-1944, 4η έκθεση σ.48

“Είναι εξακριβωμένο πιά, οτι οί δυνάμεις του Ζέρβα ευνοούνται στήν άπό μέρους τών συμμάχων παροχή παντός είδους εφοδίων πολύ περισσότερο άπό τόν ΕΛΑΣ. Οί μονάδες τού ΕΔΕΣ φαίνεται δτι έχουν τώρα εξασφαλιστεί αρκετά άπό άποψη εξοπλισμού κι εφοδίων γενικότερα.”
25-5-1944, 4η έκθεση σ.52

“Ό Ζέρβας ακολουθεί μια διπλή πολιτική: ουδετερότητα έναντι τοϋ γερμανικού στρατού άπ’ τή μιά πλευρά, κι απόλυτα φιλική συνεργασία μέ τους «Αγγλους άπ’τήν άλλη.”
25-5-1944, 4η έκθεση σ.54

“Στή δυτική Ελλάδα ό Ζέρβας συνεχίζει σταθερά νά κρατάει ουδέτερη στάση απέναντι στους Γερμανούς.”
25-6-1944, 5η έκθεση σ.60

“Ή Πελοπόννησος μέ προκήρυξη ενός αρχηγού τών ανταρτών ανακηρύχτηκε περί τά τέλη Ιουνίου σέ σοβιετική δημοκρατία— αυτό ακόμα δέν επιβεβαιώθηκε.”
25-6-1944,6η έκθεση σ.69

“Στήν Κρήτη διάφορες τοπικές επιχειρήσεις πού διεξάχθηκαν πρόσφατα δέν έφεραν ουσιαστική αλλαγή τής καταστάσεως τών έκεϊ αντάρτικων δυνάμεων. Επισημάνθηκαν μικρές κομμουνιστικές κι εθνικιστικές μονάδες ανταρτών νοτιοδυτικά καί νοτιοανατολικά τών Χανίων, στήν περιοχή Ρεθύμνου, στήν κατωφέρεια νοτίως τής οροσειράς τής Ίδης καί στό βόρειο άκρο τής πεδιάδας τής Μεσσαρας. Συμμαχικές ενισχύσεις σέ όπλα καί προμήθειες δίνονται προς τό παρόν μόνο στους εθνικιστές αντάρτες κι όχι στους κομμουνιστές, επειδή οί τελευταίοι δέν κράτησαν ώρισμένες υποσχέσεις πού είχαν δώσει στους Άγγλους.”
22-7-1944, 6η έκθεση σ.73

“Αξιοσημείωτες επιτυχίες πετύχαμε δσες φορές ό εχθρός βρέθηκε έξ απήνης. ‘Αν-τικομμουνιστικά τάγματα ασφαλείας θά πρέπει νά χρησιμοποιούνται σέ μεγαλύτερη κλίμακα σέ παρόμοιες περιπτώσεις επειδή συνήθως γνωρίζουν καλά τίς περιοχές όπου διεξάγονται εχθροπραξίες.”
22-7-1944, 6η έκθεση σ.79

“Οί σύμμαχοι πέτυχαν νά πείσουν τό Ζέρβα νά εγκαταλείψει τή μέχρι τώρα ουδέτερη στάση του έναντι τών Γερμανών. Ή πολιτική τοποθέτηση τοϋ κινήματος τοϋ ΕΔΕΣ είναι τώρα πιά ευθυγραμμισμένη μέ τήν πολιτική τής εξόριστης κυβερνήσεως Παπανδρέου. Ή Αγγλία, μετά άπ’ αυτό, διαθέτει τώρα στον ελληνικό χώρο μιά φιλική μερίδα ακόμα ή όποια συνέχεια αυξάνει σέ όγκο.”
28-8-1944, 7η έκθεση σ.82

“Στήν Πελοπόννησο, ή παρουσία του κομμουνιστή αρχηγού Αρη Βελουχιώτη οδηγεί σέ παραπέρα ένταση τής δραστηριότητας τών ανταρτών. Κάτω άπ» τήν καθοδήγηση του διεξάχθηκαν πολλές επιθέσεις — πού στοίχησαν σοβαρές απώλειες στους αντάρτες — εναντίον δικών μας έμπροσφοφυλακών, συνεχείς ανατινάξεις πάνω στήν κύρια σιδηροδρομική γραμμή κι αιματηρές συμπλοκές μέ δικούς μας καταδιωκτικούς κομμάντος καί τάγματα ασφαλείας. Στήν Κρήτη, οί εθνικιστές τής οργανώσεως ΕΟΚ τών περιοχών Χανίων, Ρεθύμνου καί Ηρακλείου προσχώρησαν μέσα στις εθνικιστικές αντάρτικες ομάδες. Μετά άπό μιά προσωρινά ουδέτερη στάση καί άφοΰ άμφιταλαντεύθηκαν γιά ποιά κατεύθυνση νά πολεμήσουν: εναντίον τοϋ κομμουνισμού ή εναντίον τής κατέχουσας δυνάμεως, αποφάσισαν τό δεύτερο παρασυρθέντες σ’ αυτό κι’ άπό πράκτορες τών «Αγγλων”
28-8-1944,7η έκθεση σ.86

 

Η πηγή είναι από το βιβλίο «Οι Ναζί για την εθνική αντίσταση στην Ελλάδα» εκδ. εταιρεία διάσωσης ιστορικών αρχείων (1940-1974)

 

Πηγή: praxisreview.gr

e-prologos.gr

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Μοιραστείτε το