Συναγερμός! Το υπ. Παιδείας θεσπίζει την «ζωντανή» μετάδοση μαθημάτων από τις τάξεις στο όνομα του κορονοϊού – Όλη η Υπουργική Απόφαση

Νέοι όροι θεσπίζονται για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τις περιπτώσεις όπου εντοπίζονται κρούσματα κορονοϊού σε τμήματα ή σε σχολεία με υπουργική απόφαση. 

Η ΥΑ αφορά μαθητές και εκπαιδευτικούς που θα απουσιάζουν λόγω κορονοϊού καθώς και για εκπαιδευτικές δομές υπό αναστολή λειτουργίας. Ανάμεσα στα άλλα, θεσπίζεται ότι «αν κάποιοι μαθητές απουσιάζουν δικαιολογημένα λόγω κορονοϊού, παρέχεται ταυτόχρονη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία και σε όσους δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία». Δηλαδή το μάθημα που θα γίνεται στην τάξη θα «μεταδίδεται ζωντανά» και στα παιδιά που δεν θα βρίσκονται εντός λόγω ασθένειάς τους από τον νέο ιό. 

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Παιδείας, τα σχολεία ξεκινούν αύριο να λειτουργούν κανονικά. Ωστόσο, προβλέπεται η δυνατότητα απουσίας μαθητών και εκπαιδευτικών για λόγους συναφείς με τον COVID-19 (ομάδες αυξημένου κινδύνου, ασθένεια από COVID-19 κ.ά.) καθώς επίσης η αναστολή λειτουργίας σχολικών τμημάτων ή μονάδων εξαιτίας εντοπισμού κρουσμάτων. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, προβλέπεται εφαρμογή της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε πλαίσιο που ορίζει νέα Υπουργική Απόφαση που εξέδωσαν σήμερα η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως και η Υφυπουργός Σοφία Ζαχαράκη.

Η Υπουργική απόφαση ορίζει ότι, εφόσον παραμένει ο κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού, οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μαθητές που δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία, ως εξής:

1. αν το τμήμα τους ή η σχολική μονάδα τελούν σε αναστολή λειτουργίας, παρέχεται σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές συμμετέχουν αποκλειστικά εξ αποστάσεως στην εκπαιδευτική διαδικασία.

2. αν κάποιοι μαθητές απουσιάζουν δικαιολογημένα λόγω κορονοϊού, παρέχεται ταυτόχρονη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία και σε όσους δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότερα, αν μαθητές απουσιάζουν επειδή ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου ή συνοικούν με πρόσωπο το οποίο νοσεί από κορονοϊό, η εξ αποστάσεως παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που καθίσταται δυσχερής η εφαρμογή της ταυτόχρονης σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, προβλέπεται, επίσης, υπό προϋποθέσεις για τους μαθητές που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου η εναλλακτική δυνατότητα σχηματισμού «διαδικτυακών τμημάτων», στα οποία τόσο ο εκπαιδευτικός όσο και οι μαθητές συμμετέχουν αποκλειστικά εξ αποστάσεως στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτά μπορεί να απαρτίζονται είτε από μαθητές μόνο της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας είτε διαφορετικών σχολικών μονάδων, ανά τάξη και ανά μάθημα.

Η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στους μαθητές των διαδικτυακών τμημάτων παρέχεται από εκπαιδευτικούς οι οποίοι ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, από εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν το ωράριό τους ή από άλλους εκπαιδευτικούς που θα προσληφθούν για τον σκοπό αυτό.

Επισυνάπτεται η σχετική Υπουργική Απόφαση. 

file:///C:/Users/%CE%A7%CF%81%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82%20%CE%9A%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82/Downloads/apofash-sugxronhs-eks-apostasews-2020-21%20(1).pdf

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

12 Σεπτεμβρίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3882

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 120126/ΓΔ4
Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
για το σχολικό έτος 2020-2021.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο μόνο

 1. Όλως εξαιρετικά, μέχρι τη λήξη του διδακτικού
  έτους 2020-2021 και εφόσον παραμένει ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι σχολικές μονάδες
  της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως
  εκπαίδευση σε μαθητές που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική
  διαδικασία. Σύμφωνα με την από 10.09.2020 εισήγηση
  του ΙΕΠ, η διάρκεια του εξ αποστάσεως μαθήματος συνιστάται να είναι από 30 έως και 45 λεπτά, ενώ ο αριθμός
  μαθητών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο αριθμό φυσικού τμήματος που προβλέπεται στις κείμενες
  διατάξεις.
  Η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρέχεται:
  α) Στους μαθητές/τριες τμημάτων σχολικών μονάδων ή ολόκληρων σχολικών μονάδων που τελούν σε
  καθεστώς προσωρινής αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας, ως μέτρο για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού
  COVID-19, και για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν
  σε αυτό το καθεστώς, σύμφωνα με το πρόγραμμα που
  καθορίζεται από τον/την Διευθυντή/ντρια σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, με ανάλογη τήρηση
  των μέχρι σήμερα ισχυουσών οδηγιών του Υπουργείου
  Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  β) Στους μαθητές/τριες τμημάτων σχολικών μονάδων ή ολόκληρων σχολικών μονάδων που λειτουργούν
  κανονικά, ήτοι δεν τελούν σε καθεστώς προσωρινής
  αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας, οι οποίοι δεν
  δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία
  την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς:
  i. ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/20-8-9-2020
  (Β’ 3780) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης,
  Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών,
  ii. συνοικούν με πρόσωπο το οποίο νοσεί από κορωνοϊό COVID-19,
  iii. νοσούν οι ίδιοι από κορωνοϊό COVID-19 ή
  iv. έχουν υποβληθεί σε μοριακή διαγνωστική εξέταση
  για τον κορωνοϊό COVID-19 και για όσο χρόνο αναμένουν την έκδοση του αποτελέσματος.
 2. Στην περίπτωση 1.α. παρέχεται σύγχρονη εξ
  αποστάσεως εκπαίδευση, όπου τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές συμμετέχουν αποκλειστικά εξ
  αποστάσεως στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ στην
  περίπτωση 1.β. παρέχεται ταυτόχρονη σύγχρονη εξ
  αποστάσεως εκπαίδευση, υπό τη μορφή ταυτόχρονης
  διδασκαλίας σε μαθητές, οι οποίοι συμμετέχουν στο
  μάθημα με φυσική παρουσία και σε μαθητές οι οποίοι
  δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία. Σε περιπτώσεις της
  ανωτέρω 1.β.i. παραγράφου, στις οποίες καθίσταται
  δυσχερής η εφαρμογή της ταυτόχρονης σύγχρονης
  εξ αποστάσεως διδασκαλίας, κατόπιν αιτιολογημένης
  αποφάσεως του του Διευθυντή της σχολικής μονάδας,
  παρέχεται υπό προϋποθέσεις η εναλλακτική δυνατότητα σχηματισμού τμημάτων, στα οποία τόσο ο εκπαιδευτικός όσο και οι μαθητές συμμετέχουν αποκλειστικά εξ αποστάσεως στην εκπαιδευτική διαδικασία
  («διαδικτυακά τμήματα»). Ο Διευθυντής της σχολικής
  μονάδας επικοινωνεί με τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να
  διερευνηθεί η δυνατότητα σχηματισμού διαδικτυακού
  τμήματος που θα απαρτίζεται είτε από μαθητές μόνο
  της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας είτε διαφορετικών σχολικών μονάδων, ανά τάξη και ανά μάθημα. Τα
  διαδικτυακά τμήματα συγκροτούνται με απόφαση του
  οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας
  Εκπαίδευσης, εφόσον αφορούν μόνο σε μαθητές της
  οικείας Διεύθυνσης, από τον Περιφερειακό Διευθυντή, εφόσον αφορούν σε μαθητές από πάνω από μία
  Διεύθυνση Εκπαίδευσης, και από την Γενική Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  και Ειδικής Αγωγής, εφόσον αφορούν σε μαθητές από
  πάνω από μία Περιφερειακή Διεύθυνση της Επικράτειας. Στις σχολικές μονάδες ιδιωτικής εκπαίδευσης,
  τα διαδικτυακά τμήματα συγκροτούνται με απόφαση
  του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, η οποία κοινοποιείται στον οικείο Διευθυντή εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η
  δημιουργία διαδικτυακού τμήματος σε οποιοδήποτε
  επίπεδο, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, οφείλει να
  διασφαλίσει ότι θα παρέχεται ταυτόχρονη σύγχρονη
  εξ αποστάσεως διδασκαλία στους μαθητές/τριες οι
  οποίοι δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική
  παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία.
  Η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στους μαθητές των διαδικτυακών τμημάτων παρέχεται από
  εκπαιδευτικούς οι οποίοι ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-05-2020 κοινή απόφαση των
  Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών (Β’ 1856) όπως εκάστοτε ισχύει, από εκπαιδευτικούς για τη συμπλήρωση
  του ωραρίου τους ή από άλλους εκπαιδευτικούς που θα
  προσληφθούν για τον σκοπό αυτό.
 3. Όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν σε ομάδες αυξημένου
  κινδύνου, όπως έχουν οριστεί με την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-05-2020 κοινή απόφαση των
  Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών (Β’ 1856) όπως εκάστοτε ισχύει, απουσιάζουν προσκομίζοντας ιατρική βεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό του ή από ιατρό της
  σχετικής ειδικότητας και παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
 4. Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση των μαθημάτων
  είναι υποχρεωτική για τους μαθητές που ανήκουν στις
  περιπτώσεις α και β.i, β.ii της παραγράφου 1.
  Τεύχος B’ 3882/12.09.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39671
 5. Η υλοποίηση της κατά τα ανωτέρω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πραγματοποιείται μέσω κατάλληλης ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία καθιστά δυνατή την
  απευθείας μετάδοση (ήχου ή/και εικόνας) του μαθήματος
  προς τους μαθητές. Προς το σκοπό αυτό, το Υπουργείο
  Παιδείας και Θρησκευμάτων θέτει στη διάθεση των διδασκόντων και των μαθητών/τριών όλων των σχολείων της
  πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της
  χώρας την υπηρεσία σύγχρονης τηλεκπαίδευσης με τη
  χρήση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) και της
  ψηφιακής πλατφόρμας Webex Meetings της εταιρείας
  Cisco Hellas A.E., η οποία έχει διαμορφωθεί ειδικά για το
  Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις ανάγκες
  παροχής της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
  παρέχεται δωρεάν προς το Ελληνικό Δημόσιο και έχει
  ενταχθεί στις διαπιστευμένες εφαρμογές του ΠΣΔ. Για την
  πρόσβαση στην πλατφόρμα οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές δύνανται να χρησιμοποιούν εξοπλισμό (ηλεκτρονικό
  υπολογιστή, ταμπλέτα, κινητό, και στην περίπτωση των
  μαθητών/τριών και σταθερό τηλέφωνο) που ανήκει στη
  σχολική μονάδα ή στους ίδιους.
  Επιτρέπεται στις σχολικές μονάδες ιδιωτικής εκπαίδευσης να επιλέξουν για την υλοποίηση της σύγχρονης
  εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τη χρήση άλλης αντίστοιχης ψηφιακής πλατφόρμας ανάλογα με τις ανάγκες τους
  και την υλικοτεχνική τους υποδομή. Στην περίπτωση
  που ιδιωτική σχολική μονάδα επιλέξει άλλη ψηφιακή
  πλατφόρμα από αυτήν που προσφέρεται δωρεάν από το
  Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιβαρύνεται η
  ίδια με τα τυχόν σχετικά έξοδα/κόστη και με την υποχρέωση τυχόν παραμετροποίησης της συγκεκριμένης πλατφόρμας προς συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις και
  ιδίως τις διατάξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων
  του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων
  (ΕΕ) 2016/679 και του ν. 4624/2019 (Α’ 137).
  Βασικά χαρακτηριστικά της ειδικά παραμετροποιημένης πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι ότι:
  I. Για την αυθεντικοποίηση και σύνδεση των εκπαιδευτικών στην πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων Webex θα
  χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία Κεντρικής Πιστοποίησης
  Χρηστών (Υπηρεσία «Single Sign On» – SSO) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).
  II. Έχει απενεργοποιηθεί η δυνατότητα καταγραφής/
  αποθήκευσης του μεταδιδόμενου μαθήματος.
  III. Έχουν δημιουργηθεί «κλειδωμένες» ψηφιακές αίθουσες, στις οποίες ο εκπαιδευτικός έχει τον αποκλειστικό έλεγχο εισόδου.
  Ο τρόπος λειτουργίας της πλατφόρμας είναι ο ακόλουθος:
  1) Ο/η εκπαιδευτικός ακολουθεί τον σύνδεσμο της διαπιστευμένης εφαρμογής που θα αποσταλεί με εγκύκλιο
  του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αρχικά,
  πραγματοποιείται η αυθεντικοποίησή του/της εκπαιδευτικού μέσω της υπηρεσίας κεντρικής πιστοποίησης
  χρηστών (SSO) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου με τη
  συμπλήρωση του ονόματος χρήστη (username) και του
  κωδικού πρόσβασης (password) σε αυτόν.
  2) Εν συνεχεία, ο/η εκπαιδευτικός ανακατευθύνεται
  στην πλατφόρμα εισάγοντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του που είναι καταχωρισμένη στο
  ΠΣΔ. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται η ηλεκτρονική
  αίθουσα διδασκαλίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού.
  3) Ακολούθως, ο/η Διευθυντής/ντρια της κάθε σχολικής μονάδας αναλαμβάνει να συντονίσει την επικοινωνία
  των εκπαιδευτικών με τους/τις μαθητές/τριές τους, μετά
  από ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων.
  4) Ο/η εκπαιδευτικός, με τη σειρά του, αποστέλλει
  το σύνδεσμο της προσωπικής του ηλεκτρονικής τάξης
  στους/στις μαθητές/ τριες ή στους γονείς/κηδεμόνες αυτών με όποιον τρόπο κρίνει πρόσφορο, επί παραδείγματι
  με e-mail ή με ανάρτηση στην Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη
  (η-τάξη) https://e-class.sch.gr ή στην ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα https://e-me.edu.gr, προκειμένου
  να εισέλθουν στην ηλεκτρονική αίθουσα διδασκαλίας.
  5) Οι μαθητές ακολουθούν το σύνδεσμο της διαπιστευμένης εφαρμογής τηλεκπαίδευσης και ανακατευθύνονται στην πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων και στη συγκεκριμένη ηλεκτρονική αίθουσα διδασκαλίας, ο σύνδεσμος
  της οποίας τους έχει κοινοποιηθεί κατά τα ανωτέρω από
  τον εκπαιδευτικό. Ο μαθητής/τρια μπορεί να συνδεθεί
  στην ψηφιακή τάξη μέσω υπολογιστή, ταμπλέτας, κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου.
  Θα παρασχεθούν εγγράφως οδηγίες σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες για την πρόσβασή τους στην ειδικά παραμετροποιημένη πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων
  και τη χρήση αυτής.
  Πριν την εκκίνηση της προγραμματισμένης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, πραγματοποιείται προεπισκόπηση του ήχου ή/και της εικόνας, ώστε να επιβεβαιώσει
  ο εκπαιδευτικός ότι ο ήχος ή/και η εικόνα λειτουργούν
  σωστά. Στο σημείο αυτό, ο εκπαιδευτικός, όπως και ο
  κάθε μαθητής/τρια, έχει την επιλογή να απενεργοποιήσει τον ήχο ή/και την εικόνα του. Για τον έλεγχο πρόσβασης, οι τάξεις είναι κλειδωμένες και οι μαθητές/
  τριες περιμένουν στην αίθουσα αναμονής ώσπου να
  τους επιτραπεί η συμμετοχή. Ο εκπαιδευτικός καλείται
  να εγκρίνει την είσοδο κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά.
  Καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος, εκπαιδευτικός και
  μαθητής/τρια έχουν τη δυνατότητα να απενεργοποιούν
  και να επανενεργοποιούν την μετάδοση του ήχου ή/και
  της εικόνας τους. Ο εκπαιδευτικός έχει, κατά την κρίση
  του, τη δυνατότητα διακοπής μετάδοσης ήχου (σίγαση)
  από μαθητή/τρια, ή /και αποβολής του από την ψηφιακή τάξη. Στην τελευταία περίπτωση, είναι δυνατή η εκ
  νέου συμμετοχή του μαθητή/τρια στην ψηφιακή τάξη,
  κατά την κρίση του εκπαιδευτικού. Για τον σκοπό αυτό,
  απαιτείται ο εκπαιδευτικός να εγκρίνει σχετικό αίτημα
  του μαθητή/τριας εκ νέου.
 6. Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού μαθήματος συλλέγονται μεταδεδομένα, τα οποία παράγονται κατά τη
  χρήση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και είναι απαραίτητα για τη διάγνωση των ανακυπτόντων τεχνικών
  ζητημάτων και συνακόλουθα την τεχνική υποστήριξη
  της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Tα μεταδεδομένα
  αυτά περιλαμβάνουν α) τη διεύθυνση IP, β) το αναγνω-
  39672 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 3882/12.09.2020
  ριστικό «User Agent», γ) τον τύπο υλικού, δ) τον τύπο
  και την έκδοση λειτουργικού συστήματος, ε) την έκδοση
  διακομιστή-πελάτη, στ) τη διεύθυνση Mac (κατά περίπτωση), ζ) την έκδοση εφαρμογής, η) τις υλοποιηθείσες
  ενέργειες (είσοδος, έξοδος, κοκ), θ) τις πληροφορίες σύσκεψης: i) τίτλος, ii) ημερομηνία και ώρα, iii) συχνότητα,
  iv) μέση και πραγματική συχνότητα, v) ποιότητα, vi) ποσότητα, vii) δραστηριότητα δικτύου και viii) συνδεσιμότητα. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς
  ερευνητικούς ή/ και στατιστικούς, αφού προηγουμένως
  ανωνυμοποιηθούν.
 7. Απαγορεύεται η καταγραφή και αποθήκευση ήχου
  ή/και εικόνας του ηλεκτρονικώς μεταδιδόμενου μαθήματος καθώς και οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου που μεταδίδεται ηλεκτρονικώς, πέραν της ζωντανής
  μετάδοσης ήχου ή/και εικόνας σε πραγματικό χρόνο με
  αποκλειστικούς αποδέκτες τους μαθητές/τριες. Η πλατφόρμα από το σχεδιασμό της και την παραμετροποίηση
  που πραγματοποιήθηκε για το Υπουργείο Παιδείας και
  Θρησκευμάτων αποκλείει τέτοιου είδους καταγραφή. Στην
  περίπτωση παράνομης καταγραφής επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρ. 38 του ν. 4624/2019. Οι μαθητές/τριες
  ενημερώνονται από τον εκπαιδευτικό, για τους κανόνες
  και όρους ορθής συμπεριφοράς που οφείλει να τηρεί ο
  μαθητής/τρια στην ψηφιακή τάξη, σύμφωνα και με τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  Ειδικά για την περίπτωση της ταυτόχρονης σύγχρονης
  εξ αποστάσεως διδασκαλίας, ως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2, η ζωντανή μετάδοση αφορά μόνο το μέρος
  της διδακτικής ώρας που αφιερώνεται στην παράδοση
  μαθήματος. Η ζωντανή μετάδοση δεν αφορά μέρος της
  διδακτικής ώρας που σχετίζεται με τυχόν εξέταση μαθητών/τριών.
  Ο εκπαιδευτικός λαμβάνει τα παρακάτω μέτρα:
  α) Για τη μετάδοση του ήχου, η συσκευή θα πρέπει να
  είναι σταθερά τοποθετημένη κοντά στον εκπαιδευτικό. Ο
  εκπαιδευτικός διατηρεί το δικαίωμα σίγασης της φωνής
  μαθητή/τριας ή ακόμα και διακοπής της μετάδοσης, εάν
  το κρίνει απαραίτητο.
  β) Στην περίπτωση που πραγματοποιείται μετάδοση
  εικόνας, η κάμερα θα πρέπει να εστιάζει αποκλειστικά
  και μόνο στον εκπαιδευτικό ή/και στον πίνακα της αίθουσας διδασκαλίας. Δεν επιτρέπεται να εστιάζει σε μαθητές/τριες που βρίσκονται στην αίθουσα διδασκαλίας.
 8. Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια
  του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.») είναι:
  α) για όλες τις εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης το
  Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και
  β) για όλες τις εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας
  και της δευτεροβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ή άλλου είδους νομική οντότητα
  ανεξαρτήτως νομικής προσωπικότητας στα οποία έχει
  χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της αντίστοιχης ιδιωτικής
  εκπαιδευτικής δομής. Κάθε Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων υποχρεούται να ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ..
 9. Στο πλαίσιο λειτουργίας της ως άνω πλατφόρμας
  που διατίθεται προς χρήση από το Υπουργείο Παιδείας
  και Θρησκευμάτων ισχύουν τα κάτωθι:
  α) Τα προσωπικά δεδομένα των εκπαιδευτικών, συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτών, δύνανται να κοινοποιούνται
  στο συνεργαζόμενο με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, αποκλειστικά και μόνο προκειμένου
  να καταστεί τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως
  διδασκαλία, μέσω της σχετικής πλατφόρμας, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα
  μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID- 19
  κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2020-2021. Εν
  συνεχεία, διαγράφονται από τους εν λόγω παρόχους.
  β) Τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών/τριών,
  γονέων ή/και κηδεμόνων, συγκεκριμένα τα στοιχεία
  επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
  αριθμός τηλεφώνου) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τη σχολική μονάδα λόγω της ιδιότητά τους
  ως μαθητών/τριών ή/και γονέων ή κηδεμόνων και της
  σχέσης τους, αντίστοιχα, με το ελληνικό δημόσιο ή με
  τον ιδιωτικό φορέα στον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια
  λειτουργίας της ιδιωτικής σχολικής μονάδας, είναι δε
  αναγκαία για την επικοινωνία των εκπαιδευτικών με
  τους/τις μαθητές/τριές τους και την εκπλήρωση των
  σκοπών και υποχρεώσεων του ελληνικού δημοσίου ή
  του προαναφερθέντος ιδιωτικού φορέα, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης
  λειτουργίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά
  την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την
  αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Τα ονόματα ή
  ονόματα χρηστών ή άλλα στοιχεία ταυτοποίησης, εξαιρουμένων των μεταδεδομένων των μαθητών κατά τη
  συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν
  αποθηκεύονται από συνεργαζόμενο με το Υπουργείο
  Παιδείας και Θρησκευμάτων ή με τον προαναφερθέντα
  ιδιωτικό φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου. Τα μεταδεδομένα που δημιουργούνται διαγράφονται μετά τη
  λήξη των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του
  κορωνοϊού COVID-19 κατά τη διάρκεια του διδακτικού
  έτους 2020-2021.
 10. Σε περίπτωση που σχολική μονάδα ιδιωτικής εκπαίδευσης επιλέξει άλλη ψηφιακή πλατφόρμα από αυτήν
  που διατίθεται δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας και
  Θρησκευμάτων, οφείλει να λαμβάνει κάθε απαραίτητο
  μέτρο και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια
  προκειμένου να συμμορφώνεται με τις κείμενες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων των
  μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και ιδίως ο σχεδιασμός της πλατφόρμας να ανταποκρίνεται από το σχεδιασμό και εξ ορισμού στις βασικές αρχές επεξεργασίας
  προσωπικών δεδομένων.
 11. Σκοπός επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων
  είναι το δημόσιο αγαθό της παροχής εκπαίδευσης υπό
  καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως είναι η πανδημία
  του COVID-19. Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των εν λόγω
  δεδομένων είναι το στοιχ. ε της παρ. 1 του άρθρου 6
  του Γ.Κ.Π.Δ. συνδυαστικά με το στοιχ. γ της παρ. 1 του
  άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ..
  Τεύχος B’ 3882/12.09.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39673
 12. Τα Υποκείμενα των Δεδομένων έχουν δικαίωμα να
  λάβουν επιβεβαίωση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας
  για το αν και κατά πόσον προσωπικά δεδομένα που τους
  αφορούν υφίστανται επεξεργασία. Τα Υποκείμενα των
  Δεδομένων έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα μεταδεδομένα που δημιουργούν, εφόσον έχουν χρησιμοποιήσει
  τα πραγματικά τους στοιχεία (email και ονοματεπώνυμο
  για τους εκπαιδευτικούς, ονοματεπώνυμο για τους μαθητές/τριες), έτσι ώστε να μπορούν να ταυτοποιηθούν.
  Επιπλέον, μπορούν να ικανοποιούν το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβειών στα δεδομένα πρόσβασης και υπό
  προϋποθέσεις το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία από το ελληνικό δημόσιο/ τον ιδιωτικό φορέα στον
  οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της ιδιωτικής
  εκπαιδευτικής δομής σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας,
  εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Προβλέπεται δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 13. Ο/η Διευθυντής/ντρια της κάθε σχολικής μονάδας υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως όλους τους
  εκπαιδευτικούς, τους μαθητές/τριες και γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών σχετικά με την επεξεργασία
  των προσωπικών τους δεδομένων αποκλειστικά για τον
  σκοπό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αποστέλλοντάς
  τους το ενημερωτικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘ σε φυσική ή
  ηλεκτρονική μορφή.
 14. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως
  Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
  χαρακτήρα των μαθητών/τριών, των γονέων/κηδεμόνων τους και του εκπαιδευτικού προσωπικού για τις
  εκπαιδευτικές δομές της δημόσιας πρωτοβάθμιας και
  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οφείλει να τηρεί όλες τις
  υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό
  για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
  Απριλίου 2016, καθώς και τις διατάξεις του ν. 4624/2019
  (Α’ 137). Τις αυτές υποχρεώσεις οφείλει να τηρεί ως
  Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων κάθε πρόσωπο,
  φυσικό ή νομικό, στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια για τη
  λειτουργία ιδιωτικής εκπαιδευτικής δομής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με τα
  προσωπικά δεδομένα των μαθητών/τριών της σχετικής
  εκπαιδευτικής δομής, τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών και τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται
  σε αυτήν.
  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
  Κυβερνήσεως.
  Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2020
  Η Υπουργός Η Υφυπουργός
  ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
Please follow and like us: