Στις 20 Μάρ­τη πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε συ­γκέντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας του συλ­λόγου γο­νέων του δη­μο­τι­κού σχο­λεί­ου Ευ­δή­λου, στο Επαρ­χείο. Το σχο­λείο έχουν κα­τα­λάβει εδώ και μια βδο­μάδα οι γο­νείς για το γε­γο­νός ότι από το Νο­έμ­βρη η με­τα­φο­ρά πολ­λών παι­διών στο σχο­λείο γί­νε­ται με το δρο­μο­λόγιο της γραμ­μής, ανα­γκάζο­ντάς τα να ξε­κι­νούν χα­ράμα­τα και να φτάνουν στο σχο­λείο προ­τού ανοί­ξει. Ση­μειώνου­με ότι με προη­γού­με­νες, συ­νε­χόμε­νες «ανα­βαθ­μί­σεις» στην παι­δεία δε­κάδες σχο­λεία και στο νη­σί έχουν κλεί­σει. Στο συ­γκε­κρι­μένο σχο­λείο, χω­ρο­τα­ξι­κά ακα­τάλ­λη­λο, συ­γκέντρω­σαν παι­διά από 9 χω­ριά. Στην κι­νη­το­ποί­η­ση συμ­με­τεί­χαν με στάση ερ­γα­σί­ας οι εκ­παι­δευ­τι­κοί και πο­λί­τες. Ο έπαρ­χος απάντη­σε ότι το πρόβλη­μα δεν μπο­ρεί να λυ­θεί, λόγω γρα­φειο­κρα­τι­κών δια­δι­κα­σιών, αν δεν πε­ράσει ένας μή­νας! Η τα­κτι­κή του υπουρ­γεί­ου και της περι­­φέρειας, που έχει την ευ­θύ­νη των με­τα­φο­ρών, έχει στόχο να ανα­γκάσει τους γο­νείς να με­τα­φέρουν μόνοι τα παι­διά τους ή αν δεν έχουν τη δυ­να­τότη­τα, να τα αφή­νουν σπί­τι. Η κα­τάλη­ψη συ­νε­χί­ζε­ται και οι γο­νείς ζη­τούν άμε­σα σχο­λι­κό με ζώνες για την ασφα­λή με­τα­φο­ρά των παι­διών.
Στο ει­δι­κό σχο­λείο έχει προ­κύ­ψει επί­σης πρόβλη­μα με τη με­τα­φο­ρά ενός παι­διού, που αδυ­να­τεί να φτάσει στο σχο­λείο και τε­λειώνει και ο Μάρ­της!
Στο δη­μο­τι­κό σχο­λεί­ο, στο χω­ριό Άγιος Πα­ντε­λε­ή­μο­να­ς, δύο τάξεις και το γρα­φείο, εδώ και χρόνια στε­γάζο­νται σε κο­ντέι­νερ, την ίδια ώρα που σχο­λι­κά κτή­ρια σχο­λεί­ω­ν, που έχουν κλεί­σει στην πε­ριο­χή, ρη­μάζουν.
Τα έρ­γα που επεί­γει, εδώ και χρόνια, να γί­νουν στο σχο­λι­κό συ­γκρότη­μα της δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκ­παί­δευ­σης στον Άγιο Κή­ρυ­κο για τη μόνω­ση (τρέχει ζω­ντα­νό το νε­ρό σε ση­μεία), και την απο­χέτευ­ση (πρόβλη­μα διαρ­ρο­ής) δεν ξε­κί­νη­σαν πο­τέ.
Στο Γη­ρο­κο­μείο εδώ και μή­νες γί­νο­νται ερ­γα­σί­ες από τον δή­μο για να πάρει την άδεια λει­τουρ­γί­ας. Όμως με το ρυθ­μό που γί­νο­νται (ερ­γα­σί­ες που θα μπο­ρού­σαν να τε­λειώσουν σ’ ένα μή­να), θα φτάσου­με στις εκλο­γές και όπως εί­πε και ο αντι­δή­μαρ­χος και υπο­ψή­φιος δή­μαρ­χος, η νέα διοί­κη­ση θα ασχο­λη­θεί με την έκ­δο­ση άδειας. Επι­βε­βαιώνε­ται για πολ­λο­στή φο­ρά ότι η δη­μο­τι­κή αρ­χή δεν έχει κα­μία απο­λύ­τως σκο­τού­ρα για τις ανάγκες της τρί­της ηλι­κί­ας, πα­ρά τα λόγια τα με­γάλα. Τολ­μάει όμως να λέει, σε ρα­διο­φω­νι­κή εκ­πο­μπή, ότι εί­ναι η μόνη διοί­κη­ση στον δή­μο, που από το 2015 έχει ανα­δεί­ξει το θέμα του Γη­ρο­κο­μεί­ου. Σε απάντη­ση από μέλος της επι­τρο­πής στή­ρι­ξη­ς, ότι αυ­τή η θέση που προ­βάλ­λει ο δή­μο­ς, επι­χει­ρεί να απα­ξιώσει τους αγώνες 8 χρόνων του συ­νόλου της κοι­νω­νί­ας για να μην κλεί­σει το ίδρυ­μα, επι­χει­ρεί, όπως κάθε αστός πο­λι­τι­κός, να πε­ράσει το μή­νυ­μα, ότι με τους αγώνες δεν γί­νε­ται τί­πο­τα πα­ρά μόνο από πα­ράγο­ντες, εν προ­κει­μένω το­πι­κούς, αν θέλουν. Ο αντι­δή­μαρ­χος, στην ίδια εκ­πο­μπή, έκα­νε αυ­στη­ρή πα­ρα­τή­ρη­ση στον δη­μο­σιο­γράφο ότι δεν μπο­ρεί να βγάζει οποιον­δή­πο­τε να μι­λάει! Η αλή­θεια εί­ναι, ότι ο Δή­μος ανέδει­ξε από την ανάπο­δη το θέμα, με­τα­τρέπο­ντας όλο τον χώρο που στε­γάζο­νται ηλι­κιω­μένοι σε οι­κο­δο­μή, κάνο­ντας ερ­γα­σί­ες που δεν χρεια­ζόταν για να εκ­δο­θεί άδεια (ντου­λάπες, κα­τα­σκευή χώρου για τον μη­τρο­πο­λί­τη….), και το χει­ρότε­ρο, τρύ­πη­σε κάθε­τα την ορο­φή από τον Φλε­βάρη για να κάνει μόνω­ση χω­ρίς να έχει τα υλι­κά (!), με απο­τέλε­σμα μέχρι και σή­με­ρα να μπαί­νει ζω­ντα­νό το νε­ρό στον χώρο. Κάπως έτσι ανα­δεί­χνει το πρόβλη­μα, υπο­δεί­χνο­ντας σε ιδιω­τι­κή ρα­διο­φω­νία τη φί­μω­ση με­λών της επι­τρο­πής που δια­μαρ­τύ­ρο­νται!

πηγή: Λαϊκός Δρόμος

e-prologos.gr

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Μοιραστείτε το