Οι αλλαγές του ν. 4808/2021 στο ν. 1264/82 οι οποίες αφορούν τα εκπαιδευτικά σωματεία, με σύντομο σχολιασμό

Γιώργος Δεμερδεσλής

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ν. 4808/2021 στο ν. 1264/82 οι οποίες αφορούν τα σωματεία μας, με σύντομο σχολιασμό.
Οι αλλαγές βρίσκονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, άρθρα 82-101. (Το ΚΙΝΑΛ υπερψήφισε τα άρθρα 82 και 87, τα υπόλοιπα υπερψηφίστηκαν μόνο από τη Ν.Δ. )

 1. Το άρθρο 83 αντικαθιστά το αρ. 2 (του 1264): Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις (όλων των βαθμών) εγγράφονται στο Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.).
  Το Μητρώο αυτό και το Γενικό Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.) θεσπίστηκαν για πρώτη φορά με το άρθρο 54 § 4 Ν. 4635/2019, που τροποποίησε το άρθρο 6 Ν. 1876/1990 και έκτοτε ξεχάστηκαν, δεδομένου ότι ποτέ δεν εκδόθηκε η υπουργική απόφαση που θα τα υλοποιούσε. Τα δύο αυτά Μητρώα είναι ψηφιακής μορφής και διατηρούνται στο πλαίσιο του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.
  Θα πρέπει να υποβληθούν ψηφιακά στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.:
  α) Το καταστατικό,
  β) η Διαταγή ή απόφαση του ειρηνοδικείου με την οποία εγκρίθηκε το σωματείο
  γ) τα στοιχεία του άρθρου 81 του Αστικού Κώδικα(Α.Κ.) (δηλαδή την δημοσιευμένη στον τύπο περίληψη του καταστατικού και το αποδεικτικό εγγραφής της συνδικαλιστικής οργάνωσης στο Βιβλίο Σωματείων).
  Στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. θα πρέπει επίσης υποχρεωτικά να τηρούνται σε ψηφιακή μορφή τα εξής στοιχεία:
  α) Εκτός από το καταστατικό πρέπει να υποβάλλονται και οι τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού, καθώς και η τυχόν πράξη διάλυσης της συνδικαλιστικής οργάνωσης, τα οποία πρέπει να κατατίθενται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ψήφιση των παραπάνω από τη γενική συνέλευση των μελών της.
  β) Οι δικαστικές αποφάσεις που εγκρίνουν τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και η τυχόν δικαστική απόφαση με τις οποία διατάσσεται η διάλυση της συνδικαλιστικής οργάνωσης κατά το άρθρο 105 Α.Κ.
  γ) Ο αριθμός των μελών συνδικαλιστικής οργάνωσης που είχαν δικαίωμα ψήφου στην πιο πρόσφατη γενική συνέλευση για εκλογή οργάνων διοίκησης της, [ο αριθμός των μελών που ψήφισαν στις εκλογές αυτές αποτελεί το μοναδικό κριτήριο για την απόδοση στη συνδικαλιστική οργάνωση του χαρακτήρα της «πλέον αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης» (άρθρο 95 νομοσχεδίου)].και η σύνθεση των οργάνων διοίκησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης, στοιχεία που επίσης, πρέπει να κατατεθούν στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από κάθε γενική συνέλευση των μελών της, καθώς και από κάθε αλλαγή της σύνθεσης οργάνου διοίκησης αυτής.
  δ) Η έδρα της συνδικαλιστικής οργάνωσης και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτής, όπως προκύπτουν από υπεύθυνη δήλωση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της, στοιχεία που ομοίως η συνδικαλιστική οργάνωση οφείλει να καταθέσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από κάθε αλλαγή των στοιχείων αυτών στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.
  ε) Οι οικονομικές καταστάσεις της συνδικαλιστικής οργάνωσης, μόνο όμως στην περίπτωση που αυτή χρηματοδοτείται από κρατικές ή συγχρηματοδοτούμενες
  πηγές χρηματοδότησης.
  Αν η συνδικαλιστική οργάνωση δεν εγγραφεί στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. ή δεν καταθέσει σε αυτό τα στοιχεία της τότε αναστέλλονται τα δικαιώματα της και των στελεχών της. (να διαπραγματεύεται συλλογικώς και να καταρτίζει συλλογικές συμβάσεις εργασίας, η προστασία των στελεχών της έναντι της απόλυσης και της μετάθεσης, και τα δικαιώματα της συνδικαλιστικής οργάνωσης και των στελεχών της, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 το 1264 (Δημοκρατία στους τόπους εργασίας, βλέπε ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ και Συνδικαλιστικές άδειες αντίστοιχα).
 2. Το άρθρο 84 τροποποιεί το αρ. 3. Βιβλία συνδικαλιστικών οργανώσεων
  ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ ΒΓΑΖΕΙΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΜΕΛΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
  Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις τηρούν ψηφιακά τα ακόλουθα βιβλία
  :
  α) Μητρώο μελών, όπου αναγράφονται αριθμημένα, προκειμένου για μέλη-φυσικά πρόσωπα, το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας, ο ΑΜΚΑ και οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους
  β) Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων των μελών.
  γ) Πρακτικών συνεδριάσεων διοίκησης.
  δ) Ταμείου, όπου καταχωρίζονται κατά χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.
  ε) Περιουσίας, όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της οργάνωσης.
  (Θα βγουν υπουργικές αποφάσεις)
 3. Το άρθρο 85 τροποποιεί το αρ. 5: Κόβεται η δυνατότητα αποδοχής παροχών του εργοδότη για την εξυπηρέτηση κοινωφελών σκοπών των σωματείων
 4. Το άρθρο 86 τροποποιεί το αρ. 8. Γενική Συνέλευση μελών
  Δεν αλλάζουν τα ποσοστά απαρτίας (1/3, ¼ και 1/5) προστίθενται όμως:
   α)κατά τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η φυσική ή εξ αποστάσεως παρουσία..
  β) Ειδικά για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας απαιτείται η φυσική ή εξ αποστάσεως ψήφος τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών.
  γ)  Η ψηφοφορία για κήρυξη απεργίας είναι μυστική
  δ) Κάθε μέλος δικαιούται να συμμετέχει στη ΓενικήΣυνέλευση εξ αποστάσεως, καθώς και να ψηφίζει εξ αποστάσεως. Το καταστατικό οφείλει να προβλέπει τους τρόπους της εξ αποστάσεως συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση και ψήφου κάθε μέλους που το επιθυμεί, οι οποίοι πρέπει να περιλαμβάνουν την ηλεκτρονική, διαδικτυακή ή δικτυακή, σύνδεση, με όρους που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και τη μυστικότητα. Απαγορεύεται η λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας, χωρίς την παροχή πραγματικής δυνατότητας εξ αποστάσεως συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση και ψήφου σε όποιο μέλος το επιθυμεί.
 5. Το άρθρο 87 τροποποιεί το αρ. 13. Ψηφοφορία στις εκλογές
  α). Η ψηφοφορία γίνεται είτε διά φυσικής παρουσίας είτε ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, με διασφάλιση και στις δύο περιπτώσεις της ταυτοπροσωπίας των ψηφοφόρων. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις παρέχουν υποχρεωτικά στα μέλη τους τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως ψηφοφορίας με διασφάλιση της μυστικότητας των ψήφων. Σχετικό λογισμικό διατίθεται χωρίς αντάλλαγμα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η συνδικαλιστική οργάνωση μπορεί να επιλέξει την αξιοποίηση άλλου προγράμματος, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζει το αδιάβλητο και τη μυστικότητα της ψηφοφορίας.
  β)  Τα πρακτικά διαλογής των ψηφοδελτίων και καταμέτρησης των ηλεκτρονικών ψήφων εισάγονται στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε..».
 6. Το άρθρο 88 τροποποιεί το αρ. 14. Προστασία συνδικαλιστικής δράσης Προστίθεται:…δεν επιτρέπεται μετάθεση των εργαζομένων που αναφέρονται στις παρ. 5, 6, 7, 8, (δηλ. μέλη διοίκησης σωματείου)εάν αυτή δεν είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία της επιχείρησης ή δεν επιβάλλεται από λόγους προστασίας της υγείας.

7. Το άρθρο 90 τροποποιεί το αρ. 17. Συνδικαλιστικές άδειες
ΠΡΟΣΟΧΗ
: Για όσους το διαβάσουν για πρώτη φορά, μη μπερδευτούν με τις άδειες στα πρωτοβάθμια σωματεία , ότι είναι χωρίς αποδοχές. Για τους «κρατικοδίαιτους» ισχύει  το άρθρο 22 παρ. 5 του Ν. 1400/1983 (Α 156): για τους υπαγόµενους στο άρθρο 30 του Ν. 1264/1982 υπαλλήλους, οι από το άρθρο 17 του ίδιου νόµου προβλεπόµενες συνδικαλιστικές άδειες, είναι µε αποδοχές.

Προστίθεται:
Για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, το συνδικαλιστικό στέλεχος, που επιθυμεί να κάνει χρήση συνδικαλιστικής άδειας, οφείλει να ενημερώσει εγγράφως με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμη και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον εργοδότη, αμέσως μόλις αυτό είναι δυνατό και πάντως το αργότερο κατά την εβδομάδα που προηγείται της έναρξης της συνδικαλιστικής άδειας. Σε επείγουσες περιπτώσεις η συνδικαλιστική άδεια μπορεί να εκκινήσει αμέσως μετά την πρότερη ενημέρωση του εργοδότη, εφόσον αυτή είναι αντικειμενικώς αδύνατο να γίνει σε νωρίτερο χρόνο. Η πρότερη ενημέρωση του εργοδότη κατά το παρόν άρθρο περιορίζεται στην ανακοίνωση του χρόνου έναρξης και λήξης της συνδικαλιστικής άδειας και απαγορεύεται να περιλαμβάνει τον συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο αυτή λαμβάνεται. Σε καμία περίπτωση ο εργοδότης δεν εγκρίνει τη συνδικαλιστική άδεια, η οποία απλώς του ανακοινώνεται.

8. Το άρθρο 91 τροποποιεί το αρ. 19. Γνωστοποίηση απεργίας και στάσεων εργασίας Για την άσκηση του δικαιώματος της απεργίας, συμπεριλαμβανομένων των ολιγόωρων στάσεων εργασίας, απαιτείται προειδοποίηση του εργοδότη ή της συνδικαλιστικής του οργάνωσης είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από την πραγματοποίησή της. Η προειδοποίηση είναι έγγραφη, επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον εργοδότη ή τους εργοδότες που αφορά και περιλαμβάνει την ημέρα και ώρα έναρξης και τη διάρκεια της απεργίας, τη μορφή αυτής, τα αιτήματα της απεργίας και τους λόγους που τα θεμελιώνουν.

9. άρθρο 93 Προστασία δικαιώματος στην εργασίαΗ συνδικαλιστική οργάνωση που κηρύσσει απεργία υποχρεούται να προστατεύει το δικαίωμα των εργαζομένων, οι οποίοι δεν συμμετέχουν στην απεργία, ώστε να προσέρχονται και να αποχωρούν ελεύθερα και ανεμπόδιστα από την εργασία τους και να παρέχουν αυτήν χωρίς εμπόδιο και ιδίως χωρίς την άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας σε βάρος τους από οιονδήποτε.

10. Το άρθρο 94 τροποποιεί το αρ. 3 ν. 2224/1994. Δημόσιος διάλογοςα) Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που κηρύσσουν απεργία στο Δημόσιο κλπ υποχρεούνται να καταθέσουν ενώπιον του Ο.ΜΕ.Δ. (Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας) αίτηση διεξαγωγής δημόσιου διαλόγου για τα αιτήματα της απεργίας. Η αίτηση αυτή, μαζί με κατάλληλη πρόσκληση σε συνάντηση ανάδειξης μεσολαβητή στον τόπο, ημέρα και ώρα που ορίζει ο Ο.ΜΕ.Δ., επιδίδεται στον εργοδότη με δικαστικό επιμελητή, με ευθύνη των συνδικαλιστικών οργανώσεων που κηρύσσουν την απεργία, το αργότερο συγχρόνως με τις επιδόσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 19 και την παρ. 2 του άρθρου 20. (24 ώρες)
β) Όσο διαρκεί ο δημόσιος διάλογος, αναστέλλεται η άσκηση του δικαιώματος της απεργίας στις επιχειρήσεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 1264/1982 (Α’ 79) (ΔΕΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) και απαγορεύεται η άσκηση αγωγής ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων για θέματα σχετικά με την εν λόγω απεργία. (ΑΡΑ…)

11. Το άρθρο 95 τροποποιεί το αρ. 21 και προσθέτει 5η & 6η παράγραφο στο αρ. 22 του 1264. Προσωπικό Ασφαλείας
α) Κατά τη διάρκεια της απεργίας η συνδικαλιστική οργάνωση, η οποία την κηρύσσει, έχει υποχρέωση να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και την πρόληψη καταστροφών και ατυχημάτων (Προσωπικό Ασφαλείας)
β) Η συνδικαλιστική οργάνωση που κήρυξε την απεργία γνωστοποιεί εγγράφως στον εργοδότη, με έγγραφο που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή πριν από την έναρξη της απεργίας, τα ονόματα των εργαζομένων που θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως Προσωπικό Ασφαλείας και, αν απαιτείται, ως Προσωπικό Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας. (ΤΟ Προσωπικό Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
γ) Εάν απεργία ή στάση εργασίας που έχει κηρυχθεί από πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση κριθεί παράνομη σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 4, δεν επιτρέπεται, μετά την έκδοση της απόφασης, η κήρυξη απεργίας κατά του ίδιου εργοδότη και με ίδια ημερομηνία έναρξης από την αντίστοιχη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση. (την 5η παράγραφο την είδαμε ήδη στη στάση εργασίας για τα Πρότυπα: εκδίκαση στο πιτς φιτίλι)

12. Το άρθρο 96 τροποποιεί το αρ. 6 του ν. 1876/1990 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Το είδαμε και στην αρχή: μόνο αν έχουν εγγραφεί στα μητρώα..

13.  Άρθρο 100 Μεταβατικές διατάξεις Τα ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. και τα ηλεκτρονικά ξεκινάνε από 1/1/2022. Τα υπόλοιπα άμεσα..

14. Άρθρο 101 Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α. το άρθρο 15 του ν. 1264/1982 (Α’ 79). (επιτροπή προστασίας συνδικαλιστικών στελεχών)
β. το άρθρο 3Α του ν. 3996/2011 (Α’ 170). (Συμφιλιωτική διαδικασία, μπήκε σαν άρθρο 98)

Please follow and like us: