Στην Αθή­να, στις 11/4, στο ξε­νο­δο­χείο Κάρα­βελ, έγι­νε η ετή­σια Τα­κτι­κή Απο­λο­γι­στι­κή Γε­νι­κή Συ­νέλευ­ση των με­λών του Συλ­λόγου Συ­ντα­ξιού­χων ΕΤΕ (ΣΣΕ­ΤΕ). Η Συ­νέλευ­ση ήταν η  μα­ζι­κότε­ρη που έχει γί­νει μέχρι σή­με­ρα κα­θώς πα­ρευ­ρέθη­καν 2.300 συ­ντα­ξιού­χοι  (1780 έλα­βαν μέρος στην ψη­φο­φο­ρία) και ήταν κα­θο­ρι­στι­κή για την εξέλι­ξη του αγώνα για τη διάσω­ση του ΛΕ­ΠΕ­ΤΕ και του Τα­μεί­ου Υγεί­ας (ΤΥ­ΠΕΤ). Θέμα της Συ­νέλευ­σης ήταν ο Διοι­κη­τι­κός και Οι­κο­νο­μι­κός Απο­λο­γι­σμός του 2018 του ΔΣ του Συλ­λόγου. Με συ­ντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία κα­τα­ψη­φί­στη­καν και οι δύο, με απο­τέλε­σμα να πα­ραι­τη­θεί ο μέχρι τώρα Πρόε­δρος και το ΔΣ του ΣΣΕ­ΤΕ να μην απαλ­λα­γεί πάσης ευ­θύ­νης για την πε­ρί­ο­δο αυ­τή. Οι συ­ντα­ξιού­χοι της ΕΤΕ συ­νει­δη­το­ποί­η­σαν ότι ο μόνος δρόμος για να υπε­ρα­σπι­στούν τα δι­καιώμα­τά τους εί­ναι αυ­τός του αγώνα και όχι των δι­κα­στη­ρί­ων, των συμ­ψη­φι­σμών,  των συμ­βι­βα­σμών και των «δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων».

Φάνη­κε κα­θα­ρά ότι οι μέχρι τώρα απο­φάσεις και απο­σπα­σμα­τι­κές ενέρ­γειες του ΔΣ χα­ντάκω­ναν την υπόθε­ση του ΛΕ­ΠΕ­ΤΕ, χρο­νο­τρι­βώντας εκτόνω­ναν το αγω­νι­στι­κό πνεύ­μα και απο­γο­ή­τευ­σαν πολ­λούς που τε­λι­κά  απο­σύρ­θη­καν από  τις αγω­νι­στι­κές κι­νη­το­ποι­ή­σεις του κλάδου που διαρ­κώς φυλ­λορ­ρο­ού­σαν. Με τε­λι­κή κα­τάλη­ξη την εμπλο­κή και της κυ­βέρ­νη­σης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ (η οποία κα­νένα νο­μι­κό λόγο δεν έχει να εμπλα­κεί στις διεκ­δι­κή­σεις μας από την ΕΤΕ για­τί ο ΛΕ­ΠΕ­ΤΕ εί­ναι κοι­νός λο­γα­ρια­σμός εγ­γυ­η­μένων και κα­θο­ρι­σμένων πα­ρο­χών στον οποίο το κράτος δεν έχει κα­μία συμ­με­το­χή), με την οποία προ­χώρη­σε  σε συ­ζη­τή­σεις που αφο­ρού­σαν την ου­σία του θέμα­τος, αντί να της ζη­τη­θεί να ασκή­σει αυ­στη­ρά επο­πτι­κό και ελεγ­κτι­κό ρόλο για τις πα­ρα­νο­μί­ες της ΕΤΕ.  Με απο­τέλε­σμα να με­τα­τρέπε­ται η δια­φο­ρά με την Τράπε­ζα από δι­με­ρή ενο­χι­κή σχέση σε τρι­με­ρή. Η κυ­βέρ­νη­ση έσπευ­σε στο πλευ­ρό της ΕΤΕ, απαλ­λάσ­σο­ντάς την από το «βα­ρί­δι» του ΛΕ­ΠΕ­ΤΕ, από τις συμ­βα­τι­κές οι­κο­νο­μι­κές της υπο­χρε­ώσεις ένα­ντι των συ­ντα­ξιού­χων (16.000) και εν ενερ­γεία υπαλ­λή­λων της (4.000), προ­τεί­νο­ντας την υπα­γω­γή τους στο ΕΤΕ­Α­ΕΠ, όπου θα λαμ­βάνουν τις ελάχι­στες πα­ρο­χές της κα­τώτα­της κλάσης, ενώ έχουν κα­τα­βάλει καθ’ όλο τον ερ­γα­σια­κό τους βίο και κα­τα­βάλ­λουν ακόμη τις ει­σφο­ρές τους στο ΛΕ­ΠΕ­ΤΕ. Η Τράπε­ζα θα καρ­πω­θεί πάνω από 1,5 δις ευ­ρώ και οι συ­ντα­ξιού­χοι θα οδη­γη­θούν  σε φτω­χο­ποί­η­ση και σε απώλεια του Τα­μεί­ου Υγεί­ας τους.

Με­τά την ψη­φο­φο­ρία κα­τα­τέθη­κε ψή­φι­σμα για Πα­νελ­λα­δι­κή κι­νη­το­ποί­η­ση στις 9 Μαΐου, το οποίο και εγκρί­θη­κε, και στις 16/4 στα γρα­φεία του Συλ­λόγου συ­γκρο­τή­θη­κε εξα­με­λής Επι­τρο­πή Αγώνα για την υλο­ποί­η­ση της κι­νη­το­ποί­η­σης. Εί­ναι πια ξε­κάθα­ρο ότι μόνο με μα­ζι­κές αγω­νι­στι­κές  κι­νη­το­ποι­ή­σεις, με ατα­λάντευ­τη συ­νέπεια και συ­νέχεια, θα κερ­δη­θεί η μάχη του ΛΕ­ΠΕ­ΤΕ.

πηγή: Λαϊκός Δρόμος

e-prologos.gr

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Μοιραστείτε το