Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση και το ΥΠΑΙΘ ψηφίζουν στη Βουλή περικοπή μισθού σε όσους νηπιαγωγούς, δασκάλους και καθηγητές αρνούνται την «αξιολόγηση», την ίδια ακριβώς ώρα με «Φωτογραφική» διάταξη του υπουργείου Παιδείας παραγράφονται τα χρέη Πανεπιστημιακών με παράλληλη επιχειρηματική δραστηριότητα για μία δεκαετία και συγκεκριμένα την περίοδο 1999-2009, ζημιώνοντας τα ταμεία των ΑΕΙ.

Ενώ συζητούνταν νομοσχέδιο για την Παιδεία η κυρία Κεραμέως κατέθετε εκτενή τροπολογία για την Παιδεία σε διπλανή αίθουσα όπου συζητούνταν άσχετο με την εκπαίδευση σχέδιο Νόμου για το…Κτηματολόγιο!

Στην αντικοινοβουλευτική αυτή νομοθετική παρέμβαση περιλαμβάνεται όμως και κάτι που δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί “ντροπολογία”.

Πρόκειται για την προκλητική και ρουσφετολογική απόφαση της υπουργού Παιδείας να χαρίσει σε μέλη ΔΕΠ και “μεγαλοκαθηγητές” με τεράστια πολλές φορές εισοδήματα, το σύνολο ή μέγα μέρος  των οικονομικών υποχρεώσεών τους απέναντι στα Πανεπιστήμιά τους, από άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος. Παρά το γεγονός ότι με αλλεπάλληλες ρυθμίσεις του παρελθόντος, είχε καλώς ή κακώς  μειωθεί  σημαντικά η σχετική οικονομική υποχρέωση  και κατέληξε  στο ελάχιστο του 7% επί των καθαρών τους εσόδων, αρκετοί από τους κυρίους αυτούς δεν τακτοποίησαν τις οικονομικές τους οφειλές,  πίεσαν την κυβέρνηση της ΝΔ για την πλήρη εξάλειψη της οφειλής τους και η πάντα πρόθυμη όταν πρόκειται για “εξυπηρετήσεις” κυρία Κεραμέως ενέδωσε. Να σημειωθεί ότι το 1997 η υποχρέωση αυτή ανέρχονταν στο 30% των ακαθάριστων εσόδων τους, ενώ το 2000 ορίστηκε στο 15%.

Έτσι, οι ασυνεπείς οφειλέτες επιβραβεύονται και απαλλάσσονται των  υποχρεώσεών τους για μια κρίσιμη ενδεκαετία (1999-2009) και ενθυλακώνουν τα σχετικά ποσά.

Το ρουσφέτι ως “εξορθολογισμός”, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη βγάζει στο σφυρί την πρώτη κατοικία ή το κατάστημα φτωχών οικογενειών.

Αναλυτικά

Όπως είπαμε η ρύθμιση περιλαμβάνεται στην τροπολογία της «τελευταίας στιγμής» για τους εμβολιασμούς των εκπαιδευτικών (άρθρο 3, για τη διαδικασία απόδοσης της κράτησης επί των εισοδημάτων των μελών ΔΕΠ) που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το Κτηματολόγιο και αφορά την υποχρέωση των διδασκόντων που εξασκούν παράλληλα ελεύθερο επάγγελμα να καταβάλλουν στους ΕΛΚΕ (Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Ερευνας) των ΑΕΙ μέρος των εσόδων τους.

«…Τυχόν εκδοθείσες πράξεις προσδιορισμού οφειλών που προέρχονται από εισοδήματα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς έως την 31η.12.2009 παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν αποκλειστικά κατά το μέρος που αφορούν οφειλές έως την ημερομηνία αυτή, ενώ κατά το μέρος που αφορούν στον προσδιορισμό οφειλής από εισοδήματα που προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας από 1.10.2010 έως 31.12.2017 εξακολουθούν να ισχύουν και δεν απαιτείται η έκδοση νέας πράξης προσδιορισμού οφειλής από τους Ε.Λ.Κ.Ε των Α.Ε.Ι.» αναφέρει η ρύθμιση.

Την ίδια στιγμή, η οικονομική βλάβη για τα Πανεπιστήμια επιβεβαιώνεται από τη συνοδευτική Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στην οποία γίνεται ξεκάθαρα λόγος για απώλεια εσόδων, που μάλιστα «…. δεν δύναται να προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά».

H  κυβέρνηση στερεί από τα ταμεία των ελληνικών Πανεπιστημίων δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, καθώς αποφάσισε να τους χαρίσει τα χρέη «κακοπληρωτών» καθηγητών που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, ενδίδοντας στις χρόνιες πιέσεις τους.

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Όπως σημειώσαμε στην αρχή την ίδια ώρα που χαρίζει χρέη σε μεγαλοπανεπιστημιακούς η Νίκη Κεραμέως νομοθετεί περικοπή μισθού ενός μηνός για όσους εκπαιδευτικούς αρνηθούν την ατομική αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση.

Αυτό προβλέπει διάταξη του πολυνομοσχεδίου (Άρθρο 56) του υπουργείου Παιδείας το οποίο κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή.

Ειδικότερα η διάταξη (Άρθρο 56 παρ. 4 και 5) έχει ως εξής:

 1. Η παράλειψη στελέχους της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. να λάβει μέρος, να διευκολύνει ή να προβεί, ατομικώς ή συλλογικώς, ως μέλος του συλλόγου διδασκόντων ή ομάδων δράσεων σχολικών μονάδων και λοιπών εκπαιδευτικών ή
  υποστηρικτικών δομών, σε επιβαλλόμενη ή απλώς προβλεπόμενη από τον νόμο άσκηση αρμοδιότητας ή ενέργεια που αφορά στον προγραμματισμό, στην αυτοαξιολόγηση ή εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του έργου των σχολικών μονάδων και των ως άνω
  δομών ή σε οποιοδήποτε στάδιο της αξιολογικής διαδικασίας στελέχους της εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. και ιδίως η παραβίαση οιασδήποτε από τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα 47, 47Α, 47Β και 48 του ν. 4547/2018
  (Α΄102) και στα άρθρα 57, 61, , 72 παρ. 3, 73 -76 και 97 του παρόντος περί αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται με τις πειθαρχικές ποινές του άρθρου
  109 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όχι κατώτερη του προστίμου ίσου με τις αποδοχές ενός μηνός.
 2. Ανεξαρτήτως των οριζόμενων στην παρ. 4, οι αναφερόμενες στην παρ. 4 παραλείψεις ή παραβιάσεις διατάξεων και υποχρεώσεων εκ μέρους των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. που διαρκούν περισσότερο από δεκαπέντε (15)
  ημέρες, χωρίς να δικαιολογούνται από ανυπέρβλητα κωλύματα συνιστάμενα σε προβλήματα υγείας, συνιστούν αντικειμενικό λόγο αναστολής οιασδήποτε διαδικασίας εξέλιξης του στελέχους της εκπαίδευσης, του εκπαιδευτικού ή του μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.,
  συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης μισθολογικής εξέλιξής του. Η εφαρμογή της παρούσας δεν επιδρά στην προσμέτρηση του αντίστοιχου χρονικό διαστήματος στον χρόνο δημόσιας υπηρεσίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με την παρ. 11 του Άρθρου 31

“Οι αξιολογητές και αξιολογούμενοι του άρθρου 58, αν υπαιτίως δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση αξιολόγησης, σύμφωνα με το Κεφάλαιο B΄ του Μέρους Γ΄, δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για την επιλογή ούτε να τοποθετηθούν σε θέση στελέχους εκπαίδευσης ή να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, σύμφωνα με γενικές ή ειδικές διατάξεις για τα οκτώ (8) έτη που έπονται της υπαίτιας μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης αξιολόγησης.

Η βεβαίωση της τήρησης των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου από την αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης συνιστά προϋπόθεση για να συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης στελεχών της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 30 έως 49 ή σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, σύμφωνα με γενικές ή ειδικές διατάξεις”.

e-prologos.gr

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Μοιραστείτε το