…ψαλιδίστηκε το κύρος του, ενώ μεγαλώνουν τα προβλήματα στην οικονομία και κυρίως οξύνονται οι σχέσεις της Τουρκίας με τις ΗΠΑ

Με ψα­λι­δι­σμένο το πο­λι­τι­κό κύ­ρος πέρα­σε τις το­πι­κές εκλο­γές της πε­ρα­σμένης Κυ­ρια­κής ο Τούρ­κος πρόε­δρος και το κυ­βερ­νόν Κόμ­μα Δι­καιο­σύ­νης και Ανάπτυ­ξης (ΑΚΡ). Αν και ο Ερ­ντο­γάν πα­ρα­μένει κυ­ρί­αρ­χος των πο­λι­τι­κών εξε­λί­ξε­ων και το κόμ­μα του η πιο ισχυ­ρή πο­λι­τι­κή δύ­να­μη της Τουρ­κί­ας, δεν κα­τάφε­ρε να απο­φύ­γει τις συ­νέπειες της οι­κο­νο­μι­κής κρί­σης, που πλήτ­τει τη χώρα, χάνο­ντας τον έλεγ­χο και τις πο­λι­τι­κές εντυ­πώσεις στα τρία μη­τρο­πο­λι­τι­κά κέντρα, (Άγκυ­ρα, Κων­στα­ντι­νού­πο­λη και Σμύρ­νη).
Αν και τυ­πι­κά οι αυ­το­διοι­κη­τι­κές αφο­ρού­σαν μόνο την εκλο­γή νέων δη­μάρ­χων και δη­μο­τι­κών συμ­βου­λί­ων, ο Ερ­ντο­γάν τις με­τέτρε­ψε σε δη­μο­ψή­φι­σμα για την κυ­βέρ­νη­σή του κάνο­ντας λόγο για «ζή­τη­μα ζω­ής και θα­νάτου». Σή­κω­σε προ­σω­πι­κά το βάρος της προ­ε­κλο­γι­κής εκ­στρα­τεί­ας, μι­λώντας σε πάνω από 100 ανοι­κτές συ­γκε­ντρώσεις, υπο­δαυ­λί­ζο­ντας εθνι­κι­στι­κά οράμα­τα, με την προ­βο­λή φι­λο­α­ρα­βι­κής και ισλα­μι­στι­κής ρη­το­ρι­κής, στο­χο­ποιώντας τη Δύ­ση για την επι­δεί­νω­ση της τουρ­κι­κής οι­κο­νο­μί­ας.
Ο Ερ­ντο­γάν εκτί­μη­σε το απο­τέλε­σμα σα νί­κη του ΑΚΡ στις δη­μο­τι­κές εκλο­γές. «Ο λα­ός μάς έχρι­σε νι­κη­τές των εκλο­γών για 15η φο­ρά στη σει­ρά. Οι υπο­ψή­φιοι από το AKP, ή το μπλοκ [του ΑΚΡ και του Εθνι­κι­στι­κού Κι­νή­μα­τος, MHP], κέρ­δι­σαν τις εκλο­γές σε 24 επαρ­χί­ες, 538 συ­νοι­κί­ες, 200 αγρο­τι­κούς οι­κι­σμούς. Έχου­με κερ­δί­σει σε 778 δή­μους, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μένων εκλο­γών για δη­μάρ­χους σε 16 με­γάλες πόλεις». Δεν πα­ρέλει­ψε όμως να ανα­γνω­ρί­σει και τα μη­νύ­μα­τα της λαϊκής δυ­σα­ρέσκειας συ­μπλη­ρώνο­ντας ότι «από αύ­ριο το πρωί, θα ξε­κι­νή­σου­με να εντο­πί­ζου­με και να επα­νορ­θώνου­με τις αδυ­να­μί­ες μας».
Αντί­στοι­χα ο ηγέτης του αντι­πο­λι­τευόμε­νου Ρε­που­μπλι­κα­νι­κού Λαϊκού Κόμ­μα­τος (CHP), Κι­λιτσ­ντάρο­γλου, εκτί­μη­σε ότι: «Σύμ­φω­να με τα δε­δο­μένα μας, ο Ιμάμο­γλου έχει κερ­δί­σει στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη. Έχου­με επί­σης κερ­δί­σει στην Άγκυ­ρα, τη Σμύρ­νη, τα Αδάνα, την Ατ­τάλεια, τον Αρτ­βίν, τον Αρ­ντα­χάν και το Μπο­λού».
Σύμ­φω­να με το κρα­τι­κό πρα­κτο­ρείο ει­δή­σε­ων, το μπλοκ ΑΚΡ-MHP συ­γκέντρω­σε το 51,7% των ψή­φων στις δη­μο­τι­κές εκλο­γές, ενώ το μπλοκ της αντι­πο­λί­τευ­σης, που απο­τε­λεί­ται από το CHP και το Κα­λό Κόμ­μα (ΟÎ) πή­ρε το 37,6% των ψή­φων.

Σε συν­θή­κες έκτα­κτης ανάγκης, πο­λι­τι­κών διώξε­ων και πο­λε­μι­κών συρ­ράξε­ων, το κουρ­δι­κό κόμ­μα HDP, με φυ­λα­κι­σμένη την ηγε­σία του, δεν κα­τέβα­σε υπο­ψη­φί­ους στις με­γάλες πόλεις. Στις νο­τιο­α­να­το­λι­κές επαρ­χί­ες, όπου επι­κρα­τεί το κουρ­δι­κό στοι­χείο και το κα­θε­στώς με το πρόσχη­μα της τρο­μο­κρα­τί­ας αντι­κα­θι­στά τους εκλεγ­μένους Κούρ­δους από διο­ρι­σμένους επι­τρόπους της επι­λο­γής του, το HDP δια­τή­ρη­σε τις δυ­νάμεις του. Ωστόσο εί­ναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κή η ει­δι­κή ανα­φο­ρά του Ερ­ντο­γάν στους Κούρ­δους της Νο­τιο­α­να­το­λι­κής Τουρ­κί­ας, που υπο­στή­ρι­ξαν το κόμ­μα του.
Στο με­τα­ξύ την επόμε­νη των εκλο­γών το τουρ­κι­κό νόμι­σμα βρί­σκε­ται σε αστάθεια ση­μειώνο­ντας πτώση άνω του 2%, λόγω της πο­λι­τι­κής αβε­βαιότη­τας που προ­έκυ­ψε από τις το­πι­κές εκλο­γές και των άμε­σων συ­νε­πειών στην τουρ­κι­κή οι­κο­νο­μία, που εί­χε η απόφα­ση των ΗΠΑ να ανα­στεί­λουν τις πα­ρα­δόσεις εξο­πλι­σμού των μα­χη­τι­κών F-35, εξαι­τί­ας της επι­μο­νής της Τουρ­κί­ας να προ­χω­ρή­σει την αγο­ρά των ρω­σι­κών S-400. Πα­ράλ­λη­λα το αμε­ρι­κα­νι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας ανα­ζη­τά νέες πη­γές για να αντι­κα­τα­στή­σει τα τμή­μα­τα των αε­ρο­σκα­φών F-35, που κα­τα­σκευάζο­νταν στην Τουρ­κία, με­τά την ανα­στο­λή πα­ράδο­σης των τουρ­κι­κών F-35.

πηγή: Λαϊκός Δρόμος

e-prologos.gr

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Μοιραστείτε το